Kilokaloria Catering

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG CATERINGU – Kilokaloria Catering

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Wojciech Dziura  – Kilokaloria Catering dietetyczny i okazjonalny, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Dziura przy ul. Klubowa 2 w Rząsce 30-199, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod NIP 5130183415, REGON 369514470, zwanym dalej „Kilokaloria Catering”.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

2. Definicje

 1. Usługi – Przygotowanie i dostarczanie przez Kilokaloria Catering posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego i okazjonalnego
 2. Klient – Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług
 3. Catering dietetyczny – zestaw 5 posiłkowych dań o określonym rodzaju i kaloryczności
 4. ABONAMENT – okres 5,10,15 lub 20 dniowy.
 5. ZESTAW PRÓBNY – okres próbny cateringu dietetycznego składający się z 1 pełnego zestawu  –  pozwalających na sprawdzenie czy sposób oferowanych przez Kilokaloria Catering posiłków odpowiada preferencjom klienta. W przypadku diet medycznych i diet z licznymi wykluczeniami jest to okres dopasowania  i dopracowania szczegółów diety, które mogłyby zostać pominięte przy wywiadzie żywieniowym lub innej formie kontaktu, niedomówienia, wynikać z niewiedzy Klienta, wynikać z dotychczasowych doświadczeń klienta, inne. Zestaw próbny można zamówić tylko raz na swoje dane i na 1 adres dostawy.

3. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”)
  • Dieta Klasyczna (1200, 1500, 1700, 2000, 2500, 3000 kcal)
  • Dieta Wegetariańska (1200, 1500, 1700, 2000, 2500 kcal)
  • Dieta Sport (1700, 2000, 2500, 3000, 3500 kcal)
  • Dieta Ketogeniczna (1200, 1500, 2000, 2500 kcal)
  • Dieta Rotacyjna (1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 kcal)
  • Dieta Low Lactose (1500, 2000, 2500, 3000 kcal)
  • Dieta indywidualna
 2. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, wchodzącymi w skład Zestawu posiłków w opakowaniu zbiorczym – torba termoizolacujna z logo Kilokaloria Catering , z danymi Klienta takimi jak imię lub nazwisko.
 3. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Kilokaloria (www.kilokaloriacatering.pl) w zakładce „Diety”. Zniżki uwzględnione w zakładce “Promocje” oraz widniejące na stronie www.kilokaloriacatering.pl nie sumują się.
 4. Cena na 30 dni diety i więcej uwzględnia 10% zniżki rabatu lojalnościowego i nie łączy się z innymi rabatami np. rabat newsletter lub inny okolicznościowy.
 5. Rabaty i Promocje:
  • Zniżka “nastart” obejmuje obniżenie wartości koszyka o 5% i dostępna jest po zapisie na newsletter jednorazowo dla klienta
  • Zniżka na hasło współpracującego z Kilokaloria Catering trenera obowiązuje od ceny regularnej (za dzień) i od tej wartości liczony jest rabat 15%. Zniżki nie sumują się z innymi promocjami i rabatami na stronie internetowej www.kilokaloriacatering.pl
  • Maksymalna wartość zniżki jaka możliwa jest do realizacji poprzez korzystanie z ulg to 15% za długość abonamentu 60-dni.

4. Wykluczenia z diety

 1. W przypadku chęci wykluczenia produktów lub grup produktów, dieta kwalifikowana jest jako indywidualna i podlega osobnej wycenie.
 2. Catering dietetyczny działa niezależnie od wyznania religijnego, w przypadku chęci zmiany diety na bezmięsną np. w środę popielcową, należy zgłosić to 2 dni przed planowaną dostawą telefonicznie lub emailowo.
 3. W obrębie diet w standardowej ofercie cateringu: dieta classic, dieta premium-sport?, dieta vege, dieta ketogeniczna, dieta rotacyjna, nie ma możliwości wykluczenia dodatkowych składników.
 4. Dieta indywidualna:
  • Wykluczenia z diety uwzględniane są na podstawie wywiadu żywieniowego.
  • Dopuszcza się dobrowolną ilość wykluczeń
  • Cena diety indywidualnej jest wyceniana na podstawie ilości i złożoności wykluczeń.

5. Złożenie zamówienia

 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
  • Poprzez wysłanie email’a na adres:
   Trójmiasto: zamowienia@kilokaloriacatering.pl
  • Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem kilokaloriacatering.pl w panelu klienta (po uprzedniej rejestracji w bazie klientów) dostępny przez 24h na dobę lub
  • telefonicznie z potwierdzeniem mailowym klienta pod nr tel:,
   664 965 600
   czynnym od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16:00.
 2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany Wariant diety, adres dostawy, daty  poszczególnych dostaw i inne istotne dla danego Zamówienia informacje oraz potwierdzenie płatności (szczegóły dotyczące płatności pkt. 5).
 3. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 8.00 będą realizowane od następnego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 9.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.
 4. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Kilokaloria Catering o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 5. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Kilokaloria Catering za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Kilokaloria Catering o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.

6. Płatność za zamówienie i abonamenty

 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie w jeden z następujących sposobów:
  • przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy
  • za pośrednictwem udostępnionego przez Kilokaloria Catering na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych
 2. Płatność należy uiścić zgodnie z pkt1, przy dokonaniu wyboru przelewu bankowego niezbędne jest przesłanie potwierdzenia dokonania płatności:
  • zamówienie będzie realizowane jeśli Kilokaloria Catering otrzyma takie potwierdzenie do godz. 15:00 dnia poprzedzającego dostawę.
  • wyjątek mogą stanowić podmioty gospodarcze, w przypadku których płatność będzie realizowana na podstawie Faktury VAT z terminem max do 14 dni kalendarzowych.
 3. Kilokaloria Catering uprawniona jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Kilokaloria Catering za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Kilokaloria Catering) kwotą należności.
 4. W przypadku podmiotów gospodarczych zalegających z płatnościami i nie dotrzymujących terminu płatności, sprawa będzie natychmiast zgłaszana do Krajowego Rejestru Długów.
 5. Czas trwania abonamentu jest ustalany e-mailowo lub telefonicznie i wymaga potwierdzenia przez pracownika Kilokaloria Catering drogą elektroniczną lub poprzez wysłanie stosownej umowy.
 6. Odpowiedzialność za przestrzeganie terminu abonamentu odpowiada Klient.
 7. W przypadku otrzymania nadprogramowej paczki i nie zgłoszenie stosownej informacji w dniu dostawy Kilokaloria Catering (tel. 664 965 600), klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za ten zestaw. W przypadku kiedy klient przyjął paczkę, ale poinformował Kilokaloria Catering o zaistniałej sytuacji w dniu dostawy, Kilokaloria Catering zobligowana jest do odbioru paczki tego samego dnia, chyba, że klient postanowi inaczej np. przyjąć paczkę.

7. Dostawa

 1. Dostawa Zamówienia odbywa się  od niedzieli do czwartku w godzinach 16:00-23:30. Dostawy pakietów cateringu na weekendy odbywać się będą zbiorczo (2 paczki na sobotę i niedziele ) w czwartek w godzinach 16:00-23:30, na specjalne życzenie klienta.
 2. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.14:00 dnia roboczego poprzedzającego dostawę. Dostawę, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczone. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 3. Zmiana adresu dostawy możliwa jest na 48 godzin w dniach roboczych przed planowaną finalizacją zlecenia telefonicznie pod numerem  664 965 600 lub emailowo: zamowienia@kilokaloriacatering.pl i musi zostać potwierdzona przez pracownika Kilokaloria Catering.
 4. Godziny dostawy mogą ulec zmianie ze względu na nieoczekiwane wydarzenia na drodze, opóźnienia związane z praca kuchni lub inne nie przewidziane. Kurier indywidualnie informuje klienta o takiej sytuacjisytuacji telefonicznie.
 5. Dostawa w dni świąteczne lub inne ustawowo wolne od pracy dostarczane będą dzień wcześniej tak aby zachować ciągłość zamówienia. W innym przypadku klient ma prawo do przełożenia danych dni z odpowiednim wyprzedzeniem.
 6. Ewentualne przesunięcia dostaw spowodowane np. długa przerwa świąteczna będę publikowane z wyprzedzeniem.
 7. Opłaty za dostawę:  – ceny zgodne z wyznaczonym terenem na mapie dowozów udostępnionej na www.kilokaloriacatering.pl

8. Zmiana i anulowanie zamówienia

 1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwila otrzymania przez Klienta od Kilokaloria Catering wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
 2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 9: 00 na 1 dzień roboczy przed planowaną datą anulowania zamówienia.
 3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Kilokaloria Catering telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem biuro@kilokaloriacatering.pl
 4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.
 5. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Kilokaloria Catering ) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych.
 6. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dostawę i przesłać stosowne udokumentowanie należności na email firmowy biuro@kilokaloriacatering.pl
 7. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmniejszenia pakietu.
 8. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów diety w przypadku rezygnacji z diety. Klient może wykorzystać niezrealizowane dni pakietu w innym terminie lub dokonać cesji paczek na inną osobę.

9. Reklamacje

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
 2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: biuro@kilokaloriacatering.pl
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 8: 00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji
 4. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Kilokaloria Catering poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
 5. W razie stwierdzenia przez Kilokaloria Catering , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Kilokaloria Catering poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Kilokaloria Catering , który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Kilokaloria Catering należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Kilokaloria Catering.
 7. Catering okazjonalny:
  • Zamówienia realizujemy po uprzednim ustaleniu dostępności terminu i godziny
  • Zamówienia realizujemy od 500 zł z odbiorem osobistym lub dowozem
  • Zamówienia do 1000 zł realizujemy z dopłatą za transport 50 lub 70 zł
  • Na poczet zamówienia pobierana jest zaliczka 30% od całości zamówienia. Pozostała część zamówienia płatna jest odliczoną gotówką w dniu dostawy.

10 .Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych

Dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez klienta z naszych usług, w tym stron internetowych i innych funkcjonalności udostępnianych przez Kilokaloria – catering, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów (biuru księgowemu, firmie hostingowej, obsługi marketingowej).  Administratorem danych jest Wojciech Dziura , prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kilokaloria Catering, ul. Klubowa 2 w Rząsce 30-199,. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać poprzez zalogowanie do panelu klienta bądź kontaktując się z biurem Kilokaloria Catering telefonicznie lub emailowo. Dbamy o prywatność danych. Nie zwiększamy zakresu uprawnień.  Więcej informacji znajduje się na podstronie polityka prywatności. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.